Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Препоръка на Асоциация “Прозрачност без граници” за отстраняване на грешки в решение на ЦИК относно финансирането на кампанията за референдума

Препоръка на Асоциация “Прозрачност без граници” за отстраняване на грешки в решение на ЦИК относно финансирането на кампанията за референдума

22.09.2016 г.
Принтирай

ОТКРИТО ПИСМО

на Асоциация „Прозрачност без граници” във връзка с констатирани грешки в решение на ЦИК относно финансирането на информационно-разяснителната кампания за референдума

 

Обръщаме се към вас във връзка с решение № 3570-НР от 21.09.2016 относно финансирането на информационно-разяснителната кампания по въпросите на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

В цитираното решение са допуснати три грешки, които вероятно се дължат на механично копиране на текст от решение относно миналогодишния референдум. В точка 6 е посочен неактуален размер на минималната работна заплата, който не е валиден от началото на 2016 година (т.6: „Когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърля 380 лв. (една минимална работна заплата), то подава декларация за произхода на дарените средства, съгласно образец Приложение № 1 към настоящото решение“).

В точка 7 е посочено, че всяко лице дължи декларация за произход на средствата, когато дарените средства надхвърлят една минимална работна заплата, като наред с това е посочена датата на националния референдум, проведен миналата година (т.7: „Когато кампанията се финансира със средства на членовете на инициативните комитети, регистрирани за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум на 25 октомври 2015 г. и общият размер на средствата надвишава 380 лв. (една минимална работна заплата), се представя декларация за произхода на средствата, съгласно Приложение № 2 към настоящото решение.“).

Същата грешка е възпроизведена и в указанията към Приложение № 1 и Приложение № 2, които са образци за попълване от съответния дарител и подлежат на представяне пред Сметната палата.

Асоциация „Прозрачност без граници“ отправя предложение до ЦИК да коригира допуснатите грешки в т. 6 и т. 7 от Решение 3570 от 21.09.2016 г. и в посочените приложения. Възползваме се от повода, за да призовем ЦИК да осмисли внимателно подхода си при изработването на важни документи относно изборния процес. Оценяваме положително факта, че изборната администрация използва резултатите от вече създаден капацитет, но наред с това подчертаваме, че не трябва да копира механично текстовете на свои предходни решения. В тази връзка призоваваме, при вземането на решения и създаването на указания, да се отчитат специфичните условия и обстоятелства на всеки отделен референдум и избор. Още повоче, че от решенията на ЦИК зависят действията на други участници в изборния процес. В конкретния случай това са Сметната палата и партиите, коалициите и инициативните комитети, които трябва да изискват (съответно, да представят) коректно попълнен документ за произход на дарените средства за финансиране на кампанията.

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще следи внимателно съдържанието на решенията на ЦИК, в това число относно предоставянето на медийни пакети и методическите указания за достъпа до бюлетините. В тази връзка препоръчваме на ЦИК да публикува своевременно дневния ред на своите предстоящи заседания, което е предпоставка за прозрачност на процеса и за своевременна реакция от страна на гражданските организации.

София, 22 септември 2016 г.

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ