Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ” представи своята позиция относно промените в Изборния кодекс

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ” представи своята позиция относно промените в Изборния кодекс

14.04.2016 г.
Принтирай

Асоциация „Прозрачност без граници” предостави на парламентарната Комисия по правни въпроси своята позиция относно предложенията за нови изисквания при регистриране на наблюдатели на изборите. В настоящия момент в НС са внесени три предложения за промени в условията за регистриране на наблюдатели (чл. 112 на ИК), които предвиждат: въвеждане на по-конкретни изисквания за предмета и характера на дейност на организациите, които могат да бъдат наблюдатели (да бъдат регистрирани в обществена полза и „с предмет на дейност в сферата на политическите права на гражданите”); представяне на декларация от всеки наблюдател, че желае да бъде регистриран като такъв; и представяне на свидетелство за съдимост на всеки наблюдател, като условие за неговото регистриране.

В тази връзка Асоциация „Прозрачност без граници” оценява, че:

1.Предложената формулировка за предмет на дейност в сферата на политическите правасъздава опасност от прилагане на ограничителен подход, който може да възпрепятства извършването на широко гражданско наблюдение върху изборния процес. Тя може да послужи като формално основание за отказ от регистрация на организации, които разполагат с авторитет и широка експертиза в редица области, но не и в сферата на политическите права на гражданите. В тази връзка считаме, че формулировката „защита на гражданските права, демократично развитие, добро управление” е по-удачно решение.

2. Изискването за представяне на декларация от всеки наблюдател, че желае да бъде регистриран може да се приеме като разумно средство срещу регистрирането на фалшиви наблюдатели и злоупотребата с данни от стари информационни масиви на някои организации. То не създава сериозни административни затруднения и не би представлявало пречка.

3. Изискването за представяне на свидетелство за съдимост на всеки наблюдател като условие за неговото регистриране е ненужно, затормозява неправителствените организации и не следва да бъде приемано. То представлява препятствие пред регистрирането им, въвежда допълнителни финансови тежести за наблюдателите, ангажира усилията на съдебната администрация и е ирелевантно за изборния процес.

Асоциация „Прозрачност без граници” е убедена, че независимото гражданско наблюдение е съществен фактор за граждански контрол върху институциите и политическите партии. Поради това считаме, че извършването на промени в този компонент от изборното законодателство следва да се осъществява след внимателна преценка на ефекта и при отчитане мнението на гражданските организации. Пълният текст на позицията на Асоциация „Прозрачност без граници” е прочетете тук.