Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР

ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР

30.04.2014 г.
Принтирай

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ – 2015

ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА ПОЧТЕНО И ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ В МЕСТНАТА ВЛАСТ


Ние, подписалите този обществен договор представители на граждански организации, от една страна, и представителите на политическите партии и кандидатите, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове, от друга страна,

като изразяваме своята убеденост, че основната гражданска и политическа задача на институциите, партиите, гражданските организации и медиите е да положат максимални усилия, за да съдействат за провеждането на честни, свободни и демократични избори,

като оценяваме, че институциите и политическите партии следва да служат на обществото и на обществения интерес, като само по този начин могат да съдействат за функционирането на истинска демокрация в страната,

като изразяваме убеденост, че прозрачността, отчетността и почтеността са базисни принципи, на които трябва да се гради местното самоуправление,

се обединихме около необходимостта от предприемане на следните конкретни действия:

І. Политическите партии и коалиции, регистрирани за участие в предстоящите избори се ангажират:

I.A. да съдействат за провеждането на честни, демократични и прозрачни местни избори, като:

  1. Осигурят публичност на управленската програма*, зад която застават кандидатите на партията/коалицията за общински съветници.
  2. Проведат разяснителни кампании сред избирателите за негативните ефекти от купуването на гласове и контролирания вот, в това число и като дадат публичност на мерките, които предприемат, за да не допускат подобни практики от страна на своите партийни структури и привърженици.
  3. Предоставят достъп до информация относно финансирането на предизборната кампания на наблюдателите на Асоциация „Прозрачност без граници”.

I.Б. да създадат основа за почтеност и прозрачност в институциите на местната власт и местното самоуправление, като в рамките на предстоящия мандат:

  1. Разработят съвместно със заинтересованите страни и приемат дългосрочна стратегия за превенция на корупцията в общината за периода 2015 – 2019 г. в съответствие с водещите международни стандарти;
  2. Положат необходимите усилия за създаване и прилагане на Етичен кодекс за работата на общинския съвет и местната администрация;

ІІ. Обединените в настоящата Национална мрежа за наблюдение на изборния процес представители на гражданските организации и на академичната общност се ангажират:

  1. Да проведат независим граждански мониторинг на изборния процес в съответствие с международно утвърдените стандарти и да информират българските граждани и институции за резултатите от проведеното наблюдение.
  2. Да спазват неотменно правилата за политическа безпристрастност, прозрачност и почтеност при осъществяване на своите ангажименти по настоящия договор.
  3. Да проведат разяснителна кампания сред българските граждани относно тяхното участие в изборния процес, задълженията на институциите и негативните ефекти от контролирания вот и купуването на избирателни гласове.
  4. Да предоставят консултации на избраните представители в местната власт за международните стандарти и добри практики за прозрачно, отчетно и почтено управление в местната власт.
  5. Да алармират българската общественост, европейските и международните институции за установени нарушения на правата на българските граждани като избиратели чрез оказван натиск, опити за купуване на гласове и други злоупотреби с избирателния процес.

Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

 
 

 

Община ……………………………                       ………………. 2015 година

 

 

Партия/коалиция                                                  Гражданска организация

 

……………………………………………                ……………………………………………

 

Представлявана от:                                             Представлявана от:

 

……………………………………………                ……………………………………………* Предизборната програма може да бъде намерена приложена към подписания договор/намерена на интернет страница: ……………………………………………………………………………………………..……………